2024 8th International Conference on Mineral Resources, Geotechnology and Geological Exploration (MRGGE 2024)
Committee Member

Prof. Xin Ren, Nanjing Tech University, China

Assoc. Prof. Jiwei Wen, Shijiazhuang Tiedao University, China

Assoc. Prof. Bin Hu, Beijing University of Technology, China

Assoc. Prof. Ruiqing Lang, Tianjin Chengjian University, China

Senior Engineer, Yuzhu Pan, Hunan Valin Xiangtan Iron and Steel Co., Ltd., China

Engineer, Sitong Lu, Shanghai Geotechnical Engineering Testing Center Co. Ltd., China

Lecturer, Zezhao Bai, North China University of Technology, NCUT, China

Lecturer, Wenbin Fan, China University of Mining & Technology, Beijing, China

Lecturer, Fuchuan Zhou, Chongqing Jiaotong University, China

Dr. Parthiban Kathirvel, SASTRA Deemed University , India
Dr. Khairul Hazman Bin Padil, Universiti Teknologi Malaysia, Malaysia

Dr. Wenyang Li, Chang' an University, China